نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار

;

نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار- BPMS

دانلود کاتالوگ
 • تعریف گردش کار برای جداول دلخواه
 • تعریف گردش کار برای viewها از یک جدول
 • تعریف شروع کنندگان یک W-F
 • تعریف شروع خودکار یا دستی W-F(یعنی بعد از تعریف W-F بصورت خودکار شروع شود یا نیاز به شروع دستی باشد)
 • امکان فعال یا غیر فعال کردن یک W-F
 • امکان تعریف کاربران شرکت کننده در W-F
 • امکان تعریف نوع Action هر کاربر(جهت تایید یا اطلاع)
 • امکان تعریف folk یا join در چرخه کار (یعنی ارسال همزمان مدرک به چند کاربر جهت تایید با اطلاع یا ترکیبی از آن)
 • امکان ویرایش و حذف هر stage از W-F
 • دارای کارتابل برای تمام کاربران که در چرخه کار حضور دارند
 • امکان confirm یا Reject کار اجرا شده توسط W-F
 • امکان مشاهده فرآیند یک Flow که شروع شده است
 • گزارش از Flow,Completed,Rejected,On Progress
 • امکان Stop نمودن یک Flow توسط شروع کننده آن
 • امکان Comment گذاری بر روی هر Reject یا Confirm
 • امکان ارجاع غیر رسمی مدرک به گروه های دیگر
 • امکان کدگذاری مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان جستجو در بین کلیه Flow ها(comment ها، عناوین، تاریخ ها و غیره)
 • Read only شدن مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان Version مدرک به صورت داخلی و خارجی
 • امکان شروع مجدد چرخه کار برای یک مدرک که قبلا چرخه را تمام کرده و دارای یک Version خارجی است.
 • اعمال Version به کد مدرک
 • امکان مشاهده مدرک با Version های نهایی و سوابق مربوطه
 • امکان استخراج کلیه مدارک با آخرین ورژن برای مدرک انتخابی یا کل پروژه
 • امکان تعریف الگوی چاپ ( کاتالوگ) برای مدرک برای جانمایی فیلدها در Layout مدرک
 • امکان تولید Final book از مدرک تایید شده نهایی
 • امکان ارتباط دو طرفه با نرم افزارهای کنترل پروژه از طریق Excell Import/ Export
 • تعریف گردش کار برای جداول دلخواه
 • تعریف گردش کار برای viewها از یک جدول
 • تعریف شروع کنندگان یک W-F
 • تعریف شروع خودکار یا دستی W-F(یعنی بعد از تعریف W-F بصورت خودکار شروع شود یا نیاز به شروع دستی باشد)
 • امکان فعال یا غیر فعال کردن یک W-F
 • امکان تعریف کاربران شرکت کننده در W-F
 • امکان تعریف نوع Action هر کاربر(جهت تایید یا اطلاع)
 • امکان تعریف folk یا join در چرخه کار (یعنی ارسال همزمان مدرک به چند کاربر جهت تایید با اطلاع یا ترکیبی از آن)
 • امکان ویرایش و حذف هر stage از W-F
 • دارای کارتابل برای تمام کاربران که در چرخه کار حضور دارند
 • امکان confirm یا Reject کار اجرا شده توسط W-F
 • امکان مشاهده فرآیند یک Flow که شروع شده است
 • گزارش از Flow,Completed,Rejected,On Progress
 • امکان Stop نمودن یک Flow توسط شروع کننده آن
 • امکان Comment گذاری بر روی هر Reject یا Confirm
 • امکان ارجاع غیر رسمی مدرک به گروه های دیگر
 • امکان کدگذاری مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان جستجو در بین کلیه Flow ها(comment ها، عناوین، تاریخ ها و غیره)
 • Read only شدن مدرک بعد از تکمیل چرخه
 • امکان Version مدرک به صورت داخلی و خارجی
 • امکان شروع مجدد چرخه کار برای یک مدرک که قبلا چرخه را تمام کرده و دارای یک Version خارجی است.
 • اعمال Version به کد مدرک
 • امکان مشاهده مدرک با Version های نهایی و سوابق مربوطه
 • امکان استخراج کلیه مدارک با آخرین ورژن برای مدرک انتخابی یا کل پروژه
 • امکان تعریف الگوی چاپ ( کاتالوگ) برای مدرک برای جانمایی فیلدها در Layout مدرک
 • امکان تولید Final book از مدرک تایید شده نهایی