نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری و fttx

;

نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری و fttx

دانلود کاتالوگ
 • موجود بودن المانهای طراحی فیبر از قبیل کابلها و مفصل ها
 • طراحی کابل و مفصل با استفاده از ابزارهای قوی QGIS
 • استفاده از نقشه Background وکتوری یا google earth
 • محاسبه و مشاهده مختصات و طول در نقشه برای عوارض نقشه ای
 • تعیین نوع و مشخصات کابلها و مفصلها روی نقشه با سمبل ها و رنگهای دلخواه
 • مدیریت سرویس های ارائه شده روی کابلها و کرها
 • مدیریت بسته های کانالی و حوضچه ها و داکت های مربوطه
 • مستندسازی روی نقشه از طریق الصاق تصاویر و سایر مدارک
 • استخراج BOM از طرح و مدل داده شده
 • کمک به تعیین داکت مسیر
 • ارایه دستور مداری یک سرویس یا کر بصورت متنی و نقشه ای
 • گزارشات مختلف از طراحی شبکه
 • مدیریت طرح های مختلف بصورت مجزا و یا یکپارچه
 • فرآیند تبدیل طرح به موجود
 • هشدارهای لازم در طراحی برای عملیات های غیر مجاز
 • شبکه فیبر نوری شامل: کابل فیبر نوری ، اتصالات نوری (مفصل ، Splitter ، PatchPanel) ، کرهای فیبرنوری، ماتریس اتصالات و دست پیچ میباشد.
 • مراکز و بستر کانالی و هوایی شامل : شهر ، ساختمان ها(مراکز)، اتاق ، حوضچه، کانال ، داکت و لوله میباشد.
 • لایه های شهری و مرزبندی ها شامل: مرز مراکز، مرزکافویی ، خیابان و بلوک میباشد.
 • اطلاعات پایه شبکه فیبرنوری شامل: کتابخانه تجهیزات FTTX ، اکسس نود ، نوع OLT ، سرویس گیرنده ها و لیست طرح ها میباشد.
 • مدیریت شبکه FTTX شامل : OLT ، کارت های OLT ، OLT PonPort ، ODC ، FAT ، FFAT ، ماتریس اتصالات FTTX و کابینت های نوری میباشد.
 • جانمایی تجهیزات روی نقشه
 • مدیریت مشخصات تجهیزات
 • دسترسی به تجهیزات از طریق جستجوی مشخصات و با العکس
 • مدیریت تجهیزات Indoor و Outdoor
 • مشاهده اطلاعات و نقشه کنار همدیگر
 • امکان Label گذاری تجهیزات روی نقشه
 • مستندسازی از طریق الصاق تصویر و یا هر مدرک دیگر به تجهیزات به تعداد نامحدود
 • ساختن کتابخانه تجهیزات برای استفاده در طراحی برای شبکه های کواکسیال، فیبر و HFC
 • ثبت تنظیمات مربوط به تجهیزات و مشاهده روی نقشه
 • تعیین اتصالات کر به کر در مفصل در اتصالات PTP
 • تعیین اتصالات کر به چند کر در مفصل های Splitter
 • امکان Trace یک کر از محل مشخص تا محل دیگر
 • امکان تعیین نقطه با فاصله مشخص از یک نقطه (تعیین نقطه خرابی از طریق OTDR)
 • طراحی و تعیین و مشاهده کرهای یک کابل بصورت Buffer و Color و نوع اتصال آنها به همدیگر به همراه سرویسهای مربوطه
 • هشدارهای لازم در تخصیص کرهای غیر مجاز
 • مشاهده سرویس های موجود در یک کر یا کل کابل
 • مشاهده مسیر یک سرویس روی نقشه به همراه نود های مسیر
 • پشتیبانی از انواع مفصل های نوری برای عدم اشتباه در استفاده روی نقشه
 • مشاهده کرهای استفاده نشده (تت) در یک کابل یا مسیر
 • گزارشات از نود های انتخابی در طرح یا وضع موجود
 • گزارش مشخصات وجوه حوضچه : مشخصات تمامی وجوه حوضچه را نمایش میدهد که شامل خالی و پر بودن داکت ها و کابل های عبوری از داکت ها میباشد.
 • گزارش مسیر یک کر: ابتدا کر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مسیر کر کابل را مشخص میکند.
 • گزارش دستور مداری یک سرویس گیرنده : تمامی کابل های متصل به سرویس گیرنده را مشخص میکند.
 • گزارش تت های یک مسیر: لیست تت های کابل ابتدایی و انتهایی و مسیرکابل را نمایش میدهد.
 • گزارش از کرها و سرویس های کابل : سرویس تمامی کرهای کابل را نمایش میدهد.
 • گزارش از داکت های یک کانال : وضعیت داکت های کانال که شامل پر و خالی بودن داکت و همچنین کابل عبوری از داکت را نمایش میدهد.
 • گزارش از پورت های یک کابینت نوری: تمامی پورت های یک کابینت نوری را نمایش میدهد
 • گزارش از پورت های یک Patch Panel : تمامی پورت های ترمینال پوینت را نمایش میدهد.
 • گزارش از اتصالات نودها : کابل های متصل به نودها را به همراه سرویس هایش نمایش میدهد.