سیستم مدیریت شبکه فیبر نوری

طراحی شبکه فیبر نوری

طراحی شبکه fttx

سیستم fttx

سیستم شبکه fttx

سیستم دستور مداری work order

مدیریت دارایی ها asset management

نرم افزار شبکه فیبر

سیستم شبکه فیبر نوری

سیستم شبکه فیبر

سیستم شبکه FTTH

;

نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری

دانلود کاتالوگ
 • طراحی روی وب برای تمام المانهای فیبرنوری در سطح شهر (کابل، مفصل، کانال، داکت، منهول و کافوهای نوری)
 • طراحی و مدیریت شبکه‌ Indoor با تعیین ساختمان و اتاق و کابینت های نوری و پچ پنل ها
 • طراحی ارتباط بین پورت ها در کابینت های نوری و تجهیزات در محیط گرافیکی و شماتیک
 • طراحی ارتباط بین کرهای فیبرها در مفصل ها در محیط گرافیکی و شماتیک
 • امکان Import&Export داده‌های طراحی از طریق نرم افزارهای GIS
 • مدیریت شبکه‌های PtoP , PtoMultiP
 • استفاده از نقشه Background وکتوری یا رستری و ماهواره ای
 • تعیین نوع و مشخصات کابلها و مفصلها روی نقشه با سمبل ها و رنگهای دلخواه
 • مدیریت سرویس های ارائه شده روی کرهای فیبر نوری
 • مدیریت وطراحی بستر های کانالی و حوضچه ها و داکت های مربوطه در محیط گرافیکی و شماتیک
 • مستندسازی روی نقشه از طریق الصاق تصاویر و سایر مدارک
 • مدیریت طرح های ارایه شده و مشاهده آن روی نقشه با رنگ دیگر
 • تبدیل بخشی از طرح یا کل آن به وضع موجود
 • استخراج لیست مشخصات آلمان های طرح.(BOM)
 • ابزارهای کمک به تعیین مسیر و دستورمداری
 • ابزارهای کمک به تعیین مسیر از طریق داکت
 • ارایه دستور مداری یک سرویس یا کر بصورت متنی و نقشه ای
 • گزارشات مختلف از طراحی شبکه
 • مدیریت طرح های مختلف بصورت مجزا و یا یکپارچه
 • ایجاد فرآیند تبدیل طرح به موجود بصورت کارتابلی
 • هشدارهای لازم در طراحی برای عملیات های غیر مجاز
 • مدیریت اطلاعات توصیف شبکه فیبر نوری شامل: کابل فیبر نوری ، اتصالات نوری (مفصلSplitter ، PatchPanel) ، کرهای فیبرنوری، ماتریس اتصالات و دست پیچ.
 • مدیریت اطلاعات مراکز مخابراتی و بستر کانالی و هوایی شامل : شهر ،ساختمان، اتاق ، حوضچه، کانال ، داکت و لوله.
 • مدیریت لایه های شهری و مرزبندی ها شامل: مرز مراکز، مرزکافویی ، خیابان و بلوک.
 • اطلاعات پایه شبکه فیبرنوری شامل: کتابخانه تجهیزات FTTX ، اکسس نود ،OLT ، سرویس گیرنده ها ودکل ها و طرح ها میباشد.
 • مدیریت شبکه FTTX شامل : OLT ، کارت ها OLT ، OLT PonPort ، ODC ، FAT ، FFAT ، ماتریس اتصالات FTTX و کابینت های نوری مربوطه.
 • محاسبه و مشاهده مختصات، طول، ومساحت برای عوارض لایه ها.
 • جانمایی تجهیزات روی یونیت های کابین ها
 • مدیریت مشخصات توصیفی و تنظیمات تجهیزات
 • دسترسی به تجهیزات از طریق جستجوی مشخصات و بالعکس
 • مدیریت تجهیزات Indoor و Outdoor
 • مشاهده اطلاعات و نقشه کنار همدیگر
 • امکان Label گذاری تجهیزات روی نقشه
 • مستندسازی از طریق الصاق تصویر و یا هر مدرک دیگر به تجهیزات به تعداد نامحدود
 • ساختن کتابخانه تجهیزات برای استفاده در طراحی برای شبکه های کواکسیال، فیبر و HFC
 • ثبت تنظیمات مربوط به تجهیزات و مشاهده روی نقشه
 • تعیین اتصالات کر به کر در مفصل در اتصالات PTP
 • تعیین اتصالات کر به چند کر در مفصل های Splitter
 • امکان Trace یک کر از محل مشخص تا محل دیگر
 • امکان تعیین نقطه با فاصله مشخص از یک نقطه (تعیین نقطه خرابی از طریق OTDR)
 • طراحی و تعیین و مشاهده کرهای یک کابل بصورت Buffer و Color و نوع اتصال آنها به همدیگر به همراه سرویسهای مربوطه
 • هشدارهای لازم در تخصیص کرهای غیر مجاز
 • مشاهده سرویس های موجود در یک کر یا کل کابل
 • مشاهده مسیر یک سرویس روی نقشه به همراه نود های مسیر
 • پشتیبانی از انواع مفصل های نوری برای عدم اشتباه در استفاده روی نقشه
 • مشاهده کرهای استفاده نشده (تت) در یک کابل یا مسیر
 • گزارشات از نود های انتخابی در طرح یا وضع موجود
 • گزارش مشخصات وجوه حوضچه : مشخصات تمامی وجوه حوضچه را نمایش میدهد که شامل خالی و پر بودن داکت ها و کابل های عبوری از داکت ها میباشد.
 • گزارش مسیر یک کر: ابتدا کر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مسیر کر کابل را مشخص میکند.
 • گزارش دستور مداری یک سرویس گیرنده : تمامی کابل های متصل به سرویس گیرنده را مشخص میکند.
 • گزارش تت های یک مسیر: لیست تت های کابل ابتدایی و انتهایی و مسیرکابل را نمایش میدهد.
 • گزارش از کرها و سرویس های کابل : سرویس تمامی کرهای کابل را نمایش میدهد.
 • گزارش از داکت های یک کانال : وضعیت داکت های کانال که شامل پر و خالی بودن داکت و همچنین کابل عبوری از داکت را نمایش میدهد.
 • گزارش از پورت های یک کابینت نوری: تمامی پورت های یک کابینت نوری را نمایش میدهد
 • گزارش از پورت های یک Patch Panel : تمامی پورت های ترمینال پوینت را نمایش میدهد.
 • گزارش از اتصالات نودها : کابل های متصل به نودها را به همراه سرویس هایش نمایش میدهد.
 • در این ماژول تمام تجهیزات شبکه بصورت طبقه بندی تجهیزاتی بخش بندی شده و برای هرکدام میتوان برنامه ریزی تعمیراتی تعریف نمود. مدیریت تعمیرات پیش گیرانه و اضطراری و هم چنین مدیریت دستورکارهای توسعه ای یا تعمیراتی از قابلیت های سیستم می باشد. از دیگر امکانات این ماژول مدیریت مواد خام و یا قطعات یدکی و همچنین الزامات نیروی کار و روش های تعمیراتی برای تعمیرات می باشد. دراین ماژول میتوان قراردادهای انجام کار با پیمانکاران و موارد مالی برای آنها تعریف کرد و از تحلیل های آماری و گزارش دهی مربوطه استفاده نمود.
 • این ماژول مدیریت طرح های ارایه شده توسط سازمان برای توسعه کلی یا موردی شبکه را به عهده دارد. اجزای طراحی شده برای یک طرح خاص را میتوان در قالب طرح تعریف نموده و برای آن طرح مشخصات و پیمانکار ثبت نمود. از اجزای مهم این ماژول یافتن مسیرهای بین دو نقطه، مسیرهای حفاری و صدور دستور مداری های خودکار میباشد.همچنین این ماژول می تواند لیست BOM ( لیست اجزای شبکه ) و برآورد تجهیزات لازم و هزینه مربوطه را استخراج نماید. مدیریت موارد SLA برای مشتریان فیبر و هزینه یابی و موارد مالی نیز در این ماژول می باشد.می توان بعد از اجرای طرح نسبت به موجود کردن آن در شبکه اقدام و نتیجه را در GIS مشاهده نمود. گزارشگیری از فیلدهای مختلف طرح ها و پروژه ها و آمارگیری آنها نیز از امکانات ماژول می باشد.
 • علاوه بر شبکه های PtoP می توان شبکه های GPON یا PtoMP (یک کر به چند کر) را نیز با این ماژول طراحی و مدیریت نمود. تمام المانهای مربوط به شبکه FTTX از قبیل تجهیزات OLT و SPLITER و FAT و غیره در این ماژول مدیریت شده و اتصالات یک به چند آنها نیز در داخل کابینت ها دیده شده است. مسیریابی درختی یک کر و مشاهده مشتریان یک کابل یا کر از امکانات این ماژول بوده و میتوان گزارش مکانی و توصیفی و آماری از وضعیت شبکه ارایه داد. کنترل نمودن مجاز Spliter از نظر تعدادی و طولی و سایر کنترل های لازم از قابلیت های این ماژول میباشد. ** این ماژول در مرحله تغییر ورژن است.
 • در این ماژول تمام تجهیزات استفاده شده در داخل اتاقها و کابینت ها از قبیل سویچ ها، DWM ها، مودم ها، رکتیفایرها و باطری ها و غیره بصورت آرشیو کتابخانه ای طبقه بندی شده و اتصالات آنها از طریق کابلها و پچ کوردها به پچ پنل ها تعریف شده و قابل مشاهده می باشد. ارتباط بین ساختمانها و لینک آنها از طریق تجهیزات اکتیو تعریف شده و نوع ارتباط ( فیبر، رادیویی و غیره) در آن مشخص میگردد. برای Trace شبکه از یک نقطه به نقطه دیگر و گزارش تجهیزات بین دو نقطه از امکان Trace میتوان استفاده کرد. تمام ماژولهای نصب شده برروی پورت های تجهیزات اکتیو نیز قابل تعریف می باشد. ** این ماژول در مرحله طراحی است.